Huishoudelijk reglement

Versie zoals goedgekeurd op de ALV van 12 juni 2021. Opmerkingen zijn verwerkt. 

Volkstuin Groen Gennep is een plek waar wij samen (moes) tuinieren, groenten, fruit, kruiden en bloemen telen en kweken op een zo natuurvriendelijk mogelijke manier.

Natuurvriendelijk (ecologisch) betekent zorgzaam omgaan met bodem, water, oogst en natuur. Wij tuinieren zonder gif. Dit alles zorgt voor een bijdrage aan biodiversiteit en voor een gezondere aarde.

Wij tuinieren met mensen die eenzelfde liefdevolle belangstelling hebben en het amateur tuinieren opvatten als een gezonde en zinnige vrijetijdsbesteding die in algemene zin bijdraagt aan het behoud van natuur, milieu en gezondheid.

Een plek voor ontmoeting, aantrekkelijk voor iedereen die de drukte van de stad wil ontvluchten waarbij de nadruk ligt op tuinieren, ecologie, rust, groene waarden en natuurbewustzijn.

Een volkstuincomplex waar je op hete zomerdagen de koelte kunt zoeken, waar je een workshop composteren volgt en op sommige dagen als buitenstaander een wandeling over kan maken.

We zijn groen, we zijn op gezette tijden open voor anderen, we zijn respectvol naar elkaar en als gemeenschap zijn we er voor elkaar. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

PRINTVERSIE

Dit reglement dient ter invulling van de statutaire mogelijkheid tot het opstellen van een Huishoudelijk Reglement als gevolg van artikel 23 van de Statuten van Volkstuinvereniging Groen Gennep. Statuten en het Huishoudelijk Reglement mogen niet met elkaar in strijd zijn. Mocht dit laatste wel het geval zijn, dan geldt hetgeen wat in de Statuten staat.

Het Huishoudelijk Reglement (H.R.) bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Algemeen

2. Organisatie

3. Lidmaatschap

4. Tuingebruik

5. Overige zaken

1. ALGEMEEN

We zijn groen, we zijn op gezette tijden open voor anderen, we zijn respectvol naar elkaar en als gemeenschap zijn we er voor elkaar.

Artikel 1 1.1. Begripsbepalingen

a. Volkstuinvereniging Groen Gennep (VTV GG): voor naam, zetel en doel zie Statuten.

b. Volkstuin: Een volkstuin is een perceel grond, aangegeven middels vak-indeling, op het complex van de vereniging. De gemiddelde grootte van een perceel is 100m2 maar kan variëren van 50 tot 200m².

c. Algemene Leden Vergadering (ALV): het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging, conform artikel 16 van de Statuten.

d. Groeiseizoen: Onder een ‘groeiseizoen’ verstaan wij één volledig tuinseizoen dat globaal loopt vanaf begin maart, het begin van het zaaiseizoen, tot eind oktober, grofweg het einde van de oogstperiode.

e. Tuinlid: de pachter als verantwoordelijke voor een volkstuin, met stemrecht. Het tuinlidmaatschap, inclusief stemrecht, geldt voor een kalenderjaar, ongeacht de opzegging van de pacht en inlevering van het perceel.

f. Buitengewoon tuinlid: lid zonder stemrecht, die actief is in de vereniging als vrijwilliger, al dan niet in een van de werkgroepen.

g. Aspirant-tuinlid: persoon die zich heeft ingeschreven op de wachtlijst voor een tuin en het inschrijfgeld heeft betaald. Een aspirant-tuinlid heeft geen stemrecht. Wel ontvangt hij/zij de Nieuwsbrief van de vereniging.

h. Begunstiger: Donateur of sponsor van de vereniging.

i. Bestuur: leden gekozen door tuinleden met stemrecht op de ALV.

j. Werkgroep: zelfstandige werkgroep met eigen verantwoordelijkheid op deelgebieden van de vereniging, onder (supervisie en) eindverantwoordelijkheid van het bestuur.

k. Commissie: een tijdelijk samengestelde groep leden van de vereniging die in samenspraak met elkaar een specifiek thema of probleemstelling analyseren en daarover advies uitbrengen door middel van een rapport of voorstel aan het bestuur en/of de ALV.

l. Tuindienst: vrijwilligerswerk door alle leden ten behoeve van het gehele volkstuincomplex. Hieronder wordt onder andere verstaan: het onderhoud gebouwen, terrein, paden, sloten, hekwerk, inzameling/afvoer van materialen en gif, het incidenteel gebruiksklaar maken van een verwaarloosde tuin alsmede de medewerking aan werkgroepen en/of commissies.

m. Externe wachtlijst: lijst van aspirant-leden die inschrijfgeld betaald hebben.

n. Interne wachtlijst: lijst van tuinleden/pachters die een 2e tuin wensen of naar een andere tuin op het complex willen verhuizen.

o. Onder schriftelijk wordt ook verstaan e-mails.

p. Partner: Onder partner (zonder stemrecht) wordt in dit H.R. uitsluitend verstaan:

1. ‘Levenspartner’ Met wie men het "leven" (voor een tijdje of letterlijk voor het hele leven) deelt. Meestal woont men samen met een levenspartner. Formele vormen van partnerschap zijn onder meer het huwelijk, het geregistreerd partnerschap, erkende latrelatie, en het al of niet notariële samenlevingscontract. Verder is er het begrip gezamenlijke huishouding, hetgeen niet zozeer bepaald wordt door wat wordt vastgelegd, maar meer door feitelijk gedrag. Dit alles verwoord in de zinsnede ‘Partner van …., als ware het één huishouden’.

2. ‘Tuinpartner’ Iemand die door de (hoofdpachter) van de tuin bij ondertekening van het pachtcontract – of bij officiële wijziging van het pachtcontract – wordt aangewezen als vaste tuinpartner. Ongeacht de burgerlijk geregistreerde relatie tot deze partner. Deze tuinpartner verwerft zijn rechten als partner na het verstrijken van de geldende wachttijd op de externe inschrijflijst op het moment van opname in het pachtcontract (d.d. 12 juni 2021 bedraagt deze wachttijd 2 jaar en 11 maanden).

Toelichting: De Algemene Leden Vergadering van 12 juni 2021 heeft beide vormen van partnerschap, zoals hierboven in artikel 1.1.p.1. en 1.1.p.2. is beschreven, namelijk ‘levenspartner’ en ‘tuinpartner’ goedgekeurd. Vanuit de vereniging wordt dit als volgt gehanteerd:

• Bij lidmaatschap wordt automatisch bij overlijden uitgegaan van ‘levenspartner’;

• Als er sprake is van ‘tuinpartner’ dan dient dit nadrukkelijk in het pachtcontract vastgelegd te zijn; bij vastlegging vervalt op dat moment de levenspartner en geldt voor de tuinpartner de wachttijd van het eerste lid op de externe wachtlijst voordat de tuinpartner bij overlijden van het tuinlid aanspraak kan maken op de betreffende tuin.

1.2. Verantwoordelijkheid

b. Elk lid is verplicht kennis te nemen van en zich te houden aan de statuten en het Huishoudelijk Reglement.

c. In het geval van leden die bij herhaling en ook na waarschuwing in strijd handelen met de regels van de Statuten en/of dit reglement zal het bestuur artikel 5.c. inzake opzegging van het lidmaatschap dan wel artikel 5.d. inzake royering uit het lidmaatschap van de Statuten in werking doen treden.

1.3. Aansprakelijkheid

De vereniging is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan de eigendommen van de leden. Schade toegebracht aan eigendommen van leden dient aan het bestuur te worden gemeld. Daarbij dient door de betreffende leden zelf (eventueel) aangifte gedaan te worden bij de politie.

1.4. Status Statuten en Huishoudelijk Reglement

a. Statuten en het Huishoudelijk Reglement mogen niet met elkaar in strijd zijn. Mocht dit laatste wel het geval zijn, dan geldt hetgeen wat in de Statuten staat.

b. In alle gevallen waarin de Statuten en dit Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

c. Tot wijziging van dit Huishoudelijk Reglement kan slechts besloten worden na goedkeuring met een gewone meerderheid van stemmen in een Algemene Leden Vergadering.

d. Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van het H.R. Bij uitzonderingssituaties inzake ‘bestaand lidmaatschap’ informeert het bestuur alle leden vooraf zodat eventuele zwaarwegende bezwaren in de besluitvorming door het bestuur meegenomen kunnen worden. Het bestuur informeert na het genomen besluit het betrokken lid direct over het genomen besluit. Het betrokken lid kan tegen het genomen bestuursbesluit beroep aantekenen bij de Algemene Leden Vergadering gedurende één maand vanaf de datum van het bestuursbesluit.

e. Met de vaststelling van dit reglement in de Algemene Leden Vergadering d.d. 12 juni 2021 zijn alle vorige versies van het Huishoudelijk Reglement vervallen.

2. ORGANISATIE

Wij tuinieren met mensen die eenzelfde liefdevolle belangstelling hebben en het amateur tuinieren opvatten als een gezonde en zinnige vrijetijdsbesteding die in algemene zin bijdraagt aan het behoud van natuur, milieu en gezondheid.

Artikel 2 2.1. Algemene Leden Vergadering (ALV)

a. De uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt 8 weken van te voren met de conceptagenda naar de leden verzonden. De ALV wordt tegelijkertijd in de nieuwsbrief aangekondigd, samen met de aankondiging dat men zich verkiesbaar kan stellen voor een bestuursfunctie.

b. In een jaarlijks te houden Algemene Leden Vergadering (ALV) worden behandeld:

▪ de ingekomen stukken en mededelingen, de notulen van de voorgaande ledenvergadering;

▪ het jaarverslag van de secretaris;

▪ het jaarverslag van de penningmeester;

▪ het verslag van de kascontrole commissie;

▪ de reglementaire verkiezing van de volgens rooster aftredende bestuursleden en leden van de kascontrole commissie;

▪ verkiezingen van bestuursleden voor (eventueel) bestaande vacatures; kandidaat-bestuursleden worden 4 weken vóór de ALV voorgesteld en hun benoeming wordt op de ALV in stemming gebracht;

▪ de zaken welke op de voorgeschreven wijze op de agenda voor deze vergadering zijn gebracht; VOLKSTUNVERENIGING GROEN GENNEP – 12 juni 2021 - 6 -

▪ door leden aangetekend beroep tegen een schorsing of opzegging van het lidmaatschap van de Vereniging;

c. Nieuwe agendapunten kunnen tot 4 weken voor de ALV schriftelijk worden ingediend.

d. De definitieve uitnodiging en agenda worden uiterlijk 16 dagen voor de ALV aan alle leden toegezonden.

e. Ongeldige stemmen zijn stemmen, die:

▪ Blanco uitgebracht zijn;

▪ Op enigerlei wijze beschreven zijn;

▪ Iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht; of andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd.

▪ Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een gekwalificeerde meerderheid waar vereist volgens de statuten, buiten beschouwing.

Toelichting: Het uitnodigingsschema voor de A.L.V. ziet er als volgt uit:

Dag 0 – Aankondiging Algemene Leden Vergadering (A.L.V.) met concept-agenda en oproep zich verkiesbaar te stellen voor bestuur (8 weken)

Dag 28 – Uiterlijke termijn voor indienen agendapunten (4 weken) – Kandidaat bestuursleden worden voorgesteld

Dag 40 – Agenda en uitnodiging ALV wordt aan leden toegestuurd (16 dagen)

Dag 56 – Algemenen Leden Vergadering

2.2. Kascontrolecommissie

a. Door en uit de ALV wordt een kascontrolecommissie gekozen, bestaande uit drie leden (van wie één reserve-lid) die geen deel uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt jaarlijks het financieel beheer van het bestuur en brengt aan de ALV verslag uit van haar bevindingen. Goedkeuring door de ALV van het verslag van de kascontrolecommissie strekt het bestuur tot decharge (het ontlasten van financiële verantwoordelijkheid).

b. Jaarlijks treedt het lid dat twee jaar zitting heeft gehad af (tussentijds benoemden treden ten deze in de plaats van hun voorganger). Het reserve-lid treedt toe tot de commissie, terwijl door de ALV een nieuw reserve-lid wordt gekozen.

2.3. Bestuur

a. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden en maximaal 9 leden. Zij worden gekozen voor de tijd van twee jaar en kunnen zich na deze periode herkiesbaar stellen. De voorzitter maximaal 3 termijnen.

b. Het dagelijks bestuur wordt gekozen in de functies voorzitter, secretaris en penningmeester.

c. De overige bestuursleden zijn algemene bestuursleden en verdelen aandachtsgebieden zoals daar zijn: bouwzaken, tuinzaken, communicatie/publiciteit.

d. Partners kunnen niet gelijktijdig deel uitmaken van het bestuur.

e. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur beslissingen nemen, waarover op de eerstvolgende vergadering van het bestuur verantwoording moet worden afgelegd.

f. Voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen in principe niet gelijktijdig aftreden.

g. Indien een bestuurder (in)direct privé betrokken is en/of (in)direct profijt kan hebben dan wel heeft bij uitwerking van een besluit groter dan € 5.000 dient de bestuurder dit onverwijld te melden en neemt de bestuurder niet verder deel aan de besluitvorming ten aanzien van dit punt op straffe van ontzetting uit het lidmaatschap en persoonlijke aansprakelijkheid in deze.

h. Van tegenstrijdig belang wordt nauwgezet notulen gemaakt en ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd en als gevolg daarvan kan de betrokken bestuurder niet verder deelnemen aan besluitvorming m.b.t. dit punt om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.

2.4. Bestuurszaken

Het bestuur:

a. behartigt de lopende zaken van de vereniging;

b. is belast met de voorbereiding en de uitvoering van het beleid;

c. kan taken delegeren aan werkgroepen en commissies zonder tussenkomst van de ALV;

d. kan zich laten adviseren door niet-leden;

e. voert het beheer over alle eigendommen van de vereniging en draagt zorg voor de instandhouding en het onderhoud ervan;

f. stelt regels vast ten aanzien van de uitvoerende taken die zijn toegewezen aan de diverse werkgroepen en commissies en ziet toe op de juiste uitvoering daarvan;

g. verleent toestemming om een huisje of kas te bouwen;

h. vergadert elke maand, tenzij er redenen zijn voor een hogere/lagere frequentie, of een bestuurslid om een vergadering verzoekt;

i. bespreekt het jaarverslag dat ten minste gegevens dient te bevatten met betrekking tot bestuurssamenstelling, ledental, onderhoudssituatie, externe relaties, bijzondere activiteiten en belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen;

j. is voor het gevoerde beleid en beheer evenals voor de door de werkgroepen en commissies uitgevoerde taken verantwoording schuldig aan de ALV; k. is bevoegd, indien naar zijn oordeel de algemene doelstelling van de vereniging daarmede gediend is, deel te nemen aan plaatselijke, regionale en/of landelijke samenwerkingsverbanden van gelijkgerichte verenigingen. Het bestuur wijst dan uit zijn midden een afgevaardigde en een plaatsvervangende afgevaardigde aan.

2.5. Voorzitter

a. De voorzitter neemt in beginsel het initiatief tot het houden van vergaderingen van het bestuur en zal hiervoor jaarlijks een rooster opstellen. Vergaderingen worden in principe eens per maand georganiseerd, tenzij er redenen zijn voor een hogere/lagere frequentie.

b. Stelt in samenspraak met de secretaris de agenda voor vergaderingen van bestuur en/of leden samen.

c. Leidt de vergaderingen van het bestuur en van de leden, waarbij hij/zij de volgorde van de te behandelen onderwerpen regelt. Hij/zij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen. Tevens zorgt hij/zij voor handhaving van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement.

d. Is woordvoerder namens de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten.

e. Verzorgt de externe contacten van de vereniging en voert met name, samen met de secretaris, de gesprekken met de plaatselijke overheid.

2.6. Secretaris

a. De secretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenadministratie.

b. Voert de correspondentie van de vereniging. Inkomende en uitgaande correspondentie wordt vermeld in het brievenregister en opgeborgen in het archief, dat ten minste tien jaar wordt bewaard. De systematische inrichting van het archief wordt door het bestuur schriftelijk vastgelegd. Inkomende brieven worden in beginsel steeds schriftelijk afgedaan. Toezeggingen met een blijvend karakter aan leden van de vereniging moeten in het archief teruggevonden kunnen worden en dienen daarom schriftelijk te geschieden.

c. Draagt zorg voor het opstellen van de notulen van de vergaderingen van het bestuur en van de leden.

d. Draagt er zorg voor dat van alle belangrijke externe gesprekken, zoals met overheidsinstanties en anderen, een verslag wordt opgesteld dat, na behandeling in een bestuursvergadering, wordt opgeborgen in het archief van de vereniging.

e. Stelt het jaarverslag samen betreffende de toestand van de vereniging dat, na goedkeuring door het bestuur, in de ALV aan de orde wordt gesteld.

f. Zorgt ervoor dat de geschiedenis van de vereniging op eenvoudige wijze aan de hand van de achtereenvolgende jaarverslagen kan worden gevolgd.

2.7. Penningmeester

a. Stelt de begroting voor elk boekjaar op en bewaakt de begroting.

b. Draagt er zorg voor dat de financiële middelen van de vereniging door het bestuur uitsluitend worden aangewend ten behoeve van de doelstellingen van de vereniging, rekening houdend met de door de ALV goedgekeurde begroting.

c. Is belast met het invorderen van de tuinpacht, de contributies, de andere inkomsten en de borgsommen van de vereniging en legt hiervoor per kwartaal verantwoording af aan het bestuur.

d. Houdt ordelijk het kas- en bankboek bij.

e. Is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging en tekent de kwitanties en bankopdrachten.

f. Opdrachten die een bedrag van € 2.500, = te boven gaan dienen te worden goedgekeurd door ten minste twee leden van het dagelijks bestuur

g. Voor het verrichten van rechtshandelingen en het doen van investeringen waarvan de financiële betekenis een bedrag van € 5.000, = te boven gaat heeft het bestuur de goedkeuring van de ALV nodig (peildatum 1-1-2015; zie artikel 14.e.1. van de Statuten).

h. De penningmeester legt op de jaarvergadering rekening en verantwoording af over het afgelopen boekjaar.

2.8. Werkgroepen en commissies

a. Zonder tussenkomst van de ALV heeft het bestuur het recht bepaalde taken te delegeren aan werkgroepen/commissies die verantwoording afleggen aan het bestuur en bestaan uit zowel vrijwillige tuinleden als buitengewone leden.

b. Werkgroepen en commissies ontwikkelen (nieuwe) initiatieven en beleid in samenspraak met het bestuur.

c. De werkgroepen hebben een permanent karakter en kennen geen einddatum. Een commissie heeft een specifiek doel en een tijdelijk karakter.

d. De werkgroepen en commissies maken notulen van hun bijeenkomsten, die ook naar het bestuur toegezonden worden. Er is tevens halfjaarlijks overleg met het bestuur.

e. Er zijn op dit moment zes permanente werkgroepen, namelijk: Kantine, Winkel, Werkplaats, Leo Koenenpark, Tuinzaken en Duurzaamheid. Opsplitsing van een te grote werkgroep of oprichting van nieuwe werkgroepen is mogelijk indien werkgroep-vrijwilligers en bestuur dit noodzakelijk achten. Daarnaast worden tijdelijke werkgroepen geactiveerd voor de organisatie en uitvoering van evenementen.

3. LIDMAATSCHAP 

Een plek voor ontmoeting, aantrekkelijk voor iedereen die de drukte van de stad willen ontvluchten waarbij de nadruk ligt op tuinieren, ecologie, rust, groene waarden en natuurbewustzijn.

Artikel 3 3.1. Lidmaatschap

a. Het lidmaatschap is hoogstpersoonlijk en niet overdraagbaar.

b. Het lidmaatschap kan op ieder moment tijdens het verenigingsjaar een aanvang nemen en gaat in na ontvangst van zowel het ondertekende en gedateerde pachtcontract als betaling van de pacht en borg zoals vermeld in de ondertekende pachtovereenkomst.

c. Het gebruik van een tuin start op de datum van beschikbaarheid tuin, vermeld op het getekende pachtcontract. Vóór die datum mogen nog geen werkzaamheden worden verricht op de tuin.

d. Bij overlijden van een lid heeft alleen de partner, zoals gedefinieerd in artikel 1.1.p. van dit Huishoudelijk Reglement, het recht het lidmaatschap voort te zetten, als de partner dit binnen één maand na overlijden van het lid aangeeft.

e. Wijzigingen in adres, telefoon en/of mail moeten schriftelijk aan de secretaris worden doorgegeven.

f. Het lidmaatschap houdt naast baten en lasten van de eigen volkstuin tevens in dat het lid zich inzet voor het algemeen belang van de vereniging in de vorm van tuindienst ten bate van het gehele tuincomplex.

g. Lidmaatschap is voorbehouden aan inwoners van Eindhoven.

3.2. Aspirant-lidmaatschap

a. Personen, die lid wensen te worden, geven zich op bij het bestuur van de vereniging.

b. Na betaling van het inschrijfgeld wordt het aspirant-lid op de externe wachtlijst geplaatst op volgorde van datum en tijdstip van aanmelding.

c. Bij betaling van het inschrijfgeld tekent het aspirant-lid ervoor dat hij/zij kennis heeft genomen van de inhoud van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en de inhoud te begrijpen.

d. Zodra een volkstuin beschikbaar komt wordt in volgorde van de externe wachtlijst dit perceel aangeboden, waarvan de grootte ± 100 m² bedraagt.

e. Indien een aspirant-tuinlid drie keer een volkstuin krijgt aangeboden en deze drie keer afwijst, vervalt de inschrijving.

f. Soms staat er een huisje en/of kas op het perceel dat overgenomen kan worden. Het vorige tuinlid heeft daarvan een richtprijs doorgegeven aan het bestuur. Waarna het bestuur op basis van kennis en kunde een dringend advies geeft met betrekking tot de waarde van huisje en/of kas. Het is aan het nieuwe en oude tuinlid om hierover overeenstemming te bereiken. Mocht er een reden zijn dat er niet binnen een week overeenstemming over de prijs komt, dan kan de optieperiode met één week verlengd worden. Het bestuur bemiddelt hierin niet. Proefperiode

g. Bij aanvang lidmaatschap is er sprake van één kalenderjaar dat wordt gezien als proeftijd. Deze proeftijd kan door het bestuur, op advies van de werkgroep Tuinzaken, verlengd worden naar twee kalenderjaren. Het betreffende lid wordt schriftelijk, binnen uiterlijk één maand voor het einde van het eerste proefjaar, met opgave van redenen daarvan op de hoogte gebracht.

h. Wanneer een aspirant-tuinlid een tuin heeft aanvaard gedurende het groeiseizoen tot 1 juli, is er een proeftijd van één vol kalenderjaar. 

i. Wanneer een aspirant-lid pas halverwege het groeiseizoen, ná 30 juni een tuin aangeboden krijgt, geldt een proeftijd van 1,5 kalenderjaar.

j. Het tuinlid wordt na de proeftijd (stilzwijgend) gezien als volwaardig tuinlid.

3.3. Aanvraag 2e tuin of tuin elders

a. Tuinleden kunnen zich opgeven voor de Interne Wachtlijst door middel van een ondertekend aanvraagformulier.

b. De datum van het ondertekende aanvraagformulier bepaalt de plaats op de wachtlijst.

c. Naar keuze kan aangegeven worden of de voorkeur uitgaat naar een 2e tuin aansluitend aan de al gepachte tuin of naar twee aaneensluitende tuinen elders op het volkstuincomplex. In dat laatste geval wordt bij aanvaarding de tot op dat moment gepachte tuin opgegeven.

d. Twee tuinen op twee verschillende plekken op het complex is niet mogelijk.

e. Er worden maximaal 2 tuinen verpacht aan één tuinlid dan wel partners met een gemiddeld gezamenlijk oppervlak van 200 m².

f. Een aanvraag voor een 3de tuin is bij besluit van de ALV 2010 niet mogelijk.

g. Partners, volgens artikel 1.1.p. van dit Huishoudelijk Reglement, die samen al over 2 aaneensluitende tuinen beschikken, waarbij de ene tuin op de naam van de ene partner en de andere tuin op naam van de andere partner geregistreerd staan, kunnen individueel geen 2e tuin aanvragen.

h. Zodra een tuin vrijkomt wordt deze eerst aangeboden aan leden op de internewachtlijst voor zover het aanbod overeenkomt met de opgegeven keuze.

i. Zittende tuinleden (interne wachtlijst) gaan voor op aspirant-tuinleden (externe wachtlijst).

j. Na afronding van de proefperiode kan een ‘volwaardig’ tuinlid een 2e tuin aanvragen en komt op de Interne Wachtlijst op volgorde van aanmeldingsdatum.

k. Bij toekenning van een 2de tuin wordt bij de inrichting en plaatsing van paden, huisje en kas rekening gehouden met het feit dat de tuinen na vertrek weer in twee aparte tuinen worden opgedeeld.

3.4. Kosten lidmaatschap

a. Het pachtgeld voor de tuin wordt jaarlijks voor het jaar ná het lopende boekjaar vastgesteld bij de ALV op basis van het voorgaande financiële jaarverslag en jaarlijkse indexering.

b. Indien de ALV daartoe besluit kan, in afwijking van hetgeen hierboven in artikel 3.4.a. is benoemd, het pachtgeld ook met onmiddellijke ingang worden verhoogd.

c. Het pachtgeld te voldoen vóór 1 april. Is op 1 maart nog geen betaling ontvangen, dan wordt een herinnering gestuurd. Na 1 april volgt een aanmaning. Bij iedere aanmaning wordt € 7,50 administratiekosten berekend.

d. Bij betalingsproblemen dient contact opgenomen worden met de penningmeester.

e. Het pachtgeld bedraagt op 01 januari 2021 € 0,75 eurocent per m2 en wordt elk jaar automatisch verhoogd met inflatiecorrectie zoals dat ook voor andere (borg)bedragen wordt toegepast.

3.5. Borg

a. Bij aanvang van het lidmaatschap betaalt elk lid tevens een borgsom voor het gepachte perceel/volkstuin van € 1,00 euro per m².

b. Tevens is borg verschuldigd per huisje en kas ad € 50,00.

c. Voor het later bouwen van een huisje of kas op het perceel dient alsnog een borg van € 50,00 euro per huisje of kas te worden betaald.

d. Indien er sprake is van sleutelgeld voor de toegangspoort en/of toegang toiletten bedraagt dit de somma van € 35,00, en dit wordt jaarlijks indien mogelijk geïndexeerd. 

e. Deze bedragen worden bij opzeggen van de volkstuin, mits de tuin schoon opgeleverd is, terugbetaald. Het bestuur bepaalt mede op advies van de werkgroep Tuinzaken of een volkstuin schoon is opgeleverd (zie hieronder artikel 3.6.d.). Voor de betaalde sleutel krijgt men € 35,00 terug.

3.6. Opzegging lidmaatschap/ volkstuin

a. Opzegging van het lidmaatschap vindt schriftelijk plaats middels ondertekening van het opzeggingsformulier.

b. Alle financiële verplichtingen jegens de vereniging blijven verplicht voor het gehele kalenderjaar.

c. 3Indien opzegging niet vóór 1 december van het lopend kalenderjaar heeft plaatsgevonden is men verplicht de pacht over het volgende jaar te voldoen.

d. Bij het opzeggen van de tuin, dient het tuinlid de tuin schoon op te leveren. Dit betekent dat:

▪ ongewenste begroeiing als kweekgrassen en verwaarloosde beplanting, snoei- en ander afval, glas, hout, plastic, kapotte tegels, andere tuinmaterialen en dergelijke verwijderd zijn;

▪ het huisje en/of kas door de vertrekkende pachter is afgebroken en afgevoerd, dan wel met het nieuwe tuinlid een overnamebedrag overeen is gekomen voor huisje en/of kas (zie artikel 3.2.f.).

e. Indien aan artikel 3.6.a. t/m 3.6.d. voldaan is worden de waarborgsommen terugbetaald.

f. Wanneer de opstallen in goede staat verkeren zal ook daarvoor de borg worden terugbetaald. Dit zal plaatsvinden na vereffening met nog eventueel bestaande schulden aan de vereniging.

g. Indien niet is voldaan aan de voorwaarden van schoon opleveren (met name artikel 3.6.d.) wordt de borg(en) niet terugbetaald en worden de meerkosten voor het schoonmaken van het betreffende perceel aan de vertrekkende pachter doorberekend.

h. Indien het vertrekkende tuinlid na drie keer geen overeenstemming heeft kunnen bereiken over de overnamekosten van huisje en/of kas dient het vertrekkende lid het tuinhuisje en/of kas direct af te breken en de tuin ‘schoon’ op te leveren conform artikel 3.6.d. en vóór de overeengekomen opzeggingsdatum.

i. De overname van (tuin-)materiaal, een huisje of kas van de vorige pachter is een zaak tussen de oude en de nieuwe pachter. Het bestuur houdt zich daarbuiten, maar kan op verzoek advies geven over een richtprijs voor de overname. Het vertrekkend tuinlid heeft een richtprijs doorgegeven aan het bestuur (zie artikel 3.2.f.)

j. Opzegging door het bestuur van de pacht en dus het lidmaatschap geschiedt schriftelijk en kan plaatsvinden in geval van:

▪ het niet tekenen en/of retourneren van het pachtcontract (na herhaald verzoek);

▪ het niet nakomen van tuindienst;

▪ structurele verwaarlozing van de tuin;

▪ diefstal;

▪ wanbetaling;

▪ wangedrag of nalatigheid ten aanzien van het navolgen van de reglementen.

3.7. Schorsing

Wanneer een tuinlid of bestuurder handelt in strijd met de belangen van de vereniging en/of met de goede zeden en gewoonten, kan hij door het bestuur van de vereniging worden geschorst. De betrokkene moet in de gelegenheid gesteld worden de bestuursvergadering, waarin over de schorsing wordt gesproken, bij te wonen en heeft aldaar het recht zich te verdedigen.

4. TUINGEBRUIK

Volkstuin Groen Gennep is een plek waar wij samen (moes) tuinieren, groenten, fruit, kruiden en bloemen telen en kweken op een zo natuurvriendelijke manier.

Artikel 4

In dit onderdeel worden richtlijnen beschreven voor het gedrag op het tuincomplex van leden van de Volkstuinvereniging Groen Gennep dan wel partners, gasten en/of tuinverzorgers. Uitgangspunt hierbij is dat wij als gemeenschap gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het gehele tuincomplex en elkaar dus mogen aanspreken op (on)gewenst gedrag of handelen zowel verbaal als non-verbaal, zoals onder andere op het gebied van racisme en discriminatie. Bij het niet naleven van dit tuinreglement kan het bestuur, met inachtneming van redelijkheid, de volgende maatregelen treffen:

▪ Mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing;

▪ Royement uit de vereniging dan wel opzegging van het lidmaatschap.

4.1 Onderhoud

Het is in het belang van de vereniging en al haar individuele leden dat tuinen goed onderhouden worden, zodat iedereen met plezier en trots niet alleen naar de eigen tuin maar ook naar de tuinen van zijn/haar medetuinleden kan kijken. Er wordt daarom van elk lid verwacht dat de tuin het hele jaar door ‘schoon’ is (zie ook artikel 3.6.d.). Dit houdt in dat wanneer de tuin onverwacht van de ene op de andere dag opgegeven moet worden:

a. er niet gespit hoeft te worden om onkruid weg te halen;

b. de grond niet afgedekt moet worden om ongewenst onkruid en/of kweekgrassen als zevenblad, heermoes of vingergras aan te pakken;

c. er geen overbodige of niet toegestane materialen (betongaas, overbodige stoeptegels, glas, hout, plastic, een ligbadje, enzovoorts) liggen, ook niet uit het zicht achter het huisje of kas. Een beperkte voorraad tegels en/of materialen voor dagelijks gebruik valt hier buiten;

d. er geen bomen, die niet zijn toegestaan, gekapt of omgezaagd moeten worden.

4.2. Gebruik

a. De volkstuin mag gebruikt worden voor het kweken op kleine schaal van voedings- en/of siergewassen zoals bloemen, planten, kruiden, fruit en/of groenten.

b. De volkstuin en de opstallen, zoals een huisje of een kas, dienen voor de volkstuinder.

c. Het uitoefenen van beroepsmatige handelingen of handelingen met commercieel doel zijn daarom niet toegestaan. d. Het volkstuincomplex ligt in een waterwingebied. Daarom wordt er streng toegezien op het gebruik van chemische middelen.

4.3. Toezicht 

a. Op goed tuingebruik wordt door de werkgroep Tuinzaken toegezien.

b. Tweemaal per jaar is er een schouw van alle tuinen van de vereniging door de werkgroep Tuinzaken.

c. De schouw vindt plaats op:

▪ een zaterdag begin mei;

▪ een zaterdag eind september/begin oktober;

▪ de data worden van tevoren via de nieuwsbrief meegedeeld.

d. Bij geconstateerd achterstallig onderhoud volgt een stappenplan waarbij binnen een periode van globaal 3 maanden het tuinlid (de pachter) de mogelijkheid geboden wordt om onderhoud uit te voeren.

e. De werkgroep Tuinzaken zal het betrokken tuinlid conform een vastgesteld en voor alle leden inzichtelijk stappenplan daarover meerdere malen aanspreken en zowel tuinlid als bestuur daarvan schriftelijk informeren. Het bestuur zal na de 3e waarschuwing de pachtovereenkomst van betrokken tuinlid opzeggen.

4.4. Onderhuur

a. Tuinen (of delen daarvan) mogen niet door leden worden onderverhuurd.

b. De verantwoordelijke pachter kan worden bijgestaan door de partner. familieleden en/of vrienden.

c. Er is geen sprake van onderhuur, indien de pachter of partner het bestuur om toestemming heeft gevraagd de volkstuin gedurende een beperkte periode te laten bewerken door een ander, omdat het lid door ziekte of andere omstandigheden daar zelf aantoonbaar niet toe in staat is.

d. Wanneer de pachter of zijn partner niet met regelmaat actief is op het toegewezen perceel en/of dit perceel aantoonbaar wordt gebruikt door ‘derden’ wordt een procedure tegen onderverhuur gestart.

e. Vaststelling van voortdurende afwezigheid en gebruik van de tuin door derden kan na onderzoek en advies door de werkgroep Tuinzaken leiden tot het opzeggen van de pacht met inhouding van borg en reeds betaalde pacht door het bestuur. Zie stroomschema.

4.5. Wat er van elk lid verwacht wordt naast het goed tuingebruik van het gepachte perceel

Van elk tuinlid verwachten we dat hij/zij:

a. de paden voor algemeen gebruik onderhoudt en onkruidvrij houdt;

b. geen houtsnippers, tuinturf, potgrond en dergelijke op de paden rond de tuin strooit. Het is een half verhard pad van gebroken rode gebakken steen waar gras op kan groeien, daarom wordt alleen dit materiaal gebruikt om gaten op te vullen;

c. de sloten en wal nabij zijn/haar tuin onderhoudt ten behoeve van een goede waterhuishouding en de aanwijzingen hieromtrent van het bestuur opvolgt;

d. er voor zorgt dat tuinnummers vanaf het pad duidelijk zichtbaar zijn;

e. geen grond van de tuin afvoert;

f. afval in welke vorm dan ook, door hem/haar zelf van het complex wordt afgevoerd;

g. afval niet tijdelijk opslaat buiten de hekken van het volkstuincomplex of op de parkeerplaats;

h. puin, afval, bouw- en tuinmaterialen zoals tegels e.d. niet buiten de eigen tuin, op het pad, opslaat. Wanneer dergelijk afval wel op het pad ligt en niet binnen een week is afgevoerd, wordt afvoer georganiseerd op kosten van het betreffende lid; 

i. tuinafscheidingen en bebouwingen in goede staat onderhoudt;

j. geen prikkeldraad of beplanting met doornen en/of stekels als afscheiding gebruikt. Prikkeldraad is alleen toegestaan op de buitengrenzen van het volkstuincomplex;

k. geen tuinafscheidingen plaatst die geen zonlicht doorlaten en hoger zijn dan 1 meter, zoals schuttingen, golfplaten en rietmatten;

l. eventueel overige afscheidingen inclusief hagen en/of dichte begroeiingen plaatst die geen doorgang belemmeren dan wel overlast bezorgen;

m. de op de eigen tuin aanwezige struiken en lage fruitbomen tijdig snoeit, niet laat verwilderen en daarmee geen overlast aan buren bezorgt;

n. toegestane fruit- en vruchtbomen van maximaal 3,5 m1 hoogte midden op het tuinperceel plaatst zodat buren er geen last van hebben. De reden hiervoor is dat bomen te groot worden in verband met schaduw voor de buren en te breed ten opzichte van de breedte van het gehele perceel en het wortelstelsel heeft teveel water nodig;

o. houtige gewassen tot 1m1 hoogte minimaal 0,5 m1 van de tuinafscheiding plaatst, afhankelijk van de vorm, met uitzondering van gedeeld vruchtgebruik door twee naburige tuinleden;

p. houtige gewassen hoger dan 1m1 minimaal 1 meter van de tuinafscheiding laat staan, afhankelijk van de vorm;

q. hagen en bomen niet buiten de tuin laat uitsteken of overhangen;

r. grond onder de afrasteringen tussen de tuinen onderling en tussen tuin en looppad onkruidvrij houdt; Waarbij overleg en samenwerking met de buren onder het motto ‘samen komen we eruit’ wordt aanbevolen.

s. geen vaste speeltoestellen, opblaasbare zwembadjes en andere toestellen plaatst.

Natuurvriendelijk (ecologisch) betekent zorgzaam omgaan met bodem, water, oogst en natuur, zonder gif. Dit zorgt voor een bijdrage aan biodiversiteit en voor een gezondere bodem.

4.6. Watergebruik

Vanwege toenemende en langdurige droogte mede als gevolg van klimaatveranderingen en de noodzaak van het terugdringen van onnodig watergebruik geldt het volgende:

a. elk lid dient in natte periodes zoveel mogelijk regenwater op te vangen door gebruik van waterbergingen, watertonnen (of andere voorzieningen) om dit in tijden van droogte te kunnen gebruiken;

b. elk lid tracht zijn/haar grond zo te behandelen dat deze zo veel als mogelijk water vasthoudt en er zo min mogelijk verdampt. Dit kan door middel van compost inclusief mineralen, het klei-humus complex. Inrichten van een composthoop is aan te raden. Benodigde materialen zijn verkrijgbaar in de winkel;

c. elk lid wordt geadviseerd de bodem zo veel mogelijk te bedekken met organisch materiaal, bij voorkeur géén plastic afdekzeilen.

4.7. Gebruik meststoffen

De vereniging bevordert en staat toe:

a. normaal gebruik van natuurlijke meststoffen en gier, verkrijgbaar in de winkel;

b. kortstondige opslag van meststoffen van dierlijke oorsprong; 

c. compostering van plantenresten.

4.8. Chemische middelen niet verkrijgbaar in de winkel

Ieder lid is verplicht om:

a. zich te houden aan het verbod van de Gemeente Eindhoven en van de Inspectie Volksgezondheid om chemische middelen als onkruidbestrijding te gebruiken;

b. op overtreding staan forse boetes, die bij oplegging aan de Vereniging zullen worden verhaald op de desbetreffende leden. Een en ander wordt te meer streng gehandhaafd, omdat de tuinen van de Vereniging in een waterwingebied gelegen zijn;

c. bij gebruik van biologisch afbreekbare middelen geen middelen te gebruiken, die schadelijk kunnen zijn voor mens, dier of milieu. Derhalve zijn middelen verboden als mierenlokdozen, slakkengif of terrasreiniger;

d. bij plagen in de tuin te overleggen met het bestuur hoe hier mee om te gaan.

4.9. Huisje, kas en andere bouwsels (opstallen)

1. Basisregels

a. Met toestemming van het bestuur kan een huisje en/of kas gebouwd worden. Deze moeten voldoen aan de hieronder vermelde regels. Uitzonderingen kunnen alleen gemaakt worden na overleg met en goedkeuring door het bestuur. Niet door het bestuur geaccordeerde huisjes en/of kassen zijn niet toegestaan.

b. Andere bouwsels kunnen zonder toestemming van het bestuur gebouwd worden mits ze voldoen aan onderstaande voorwaarden (zie 4.9.4.)

c. Milieubelastende materialen (zoals asbest) mogen niet worden gebruikt.

d. Op één tuinnummer mag slechts één huisje of één kas worden gebouwd met een permanent karakter.

e. Bij plaatsing van een huisje of een kas is er borg verschuldigd. Dit geldt niet voor andere bouwsels.

f. Mocht het bestuur/werkgroep Tuinzaken constateren dat hetgeen gebouwd is niet voldoet aan onderstaande voorwaarden en hier geen aantoonbare toestemming voor is gegeven door het bestuur, zal het lid het gebouwde op eigen kosten moeten verwijderen.

g. Het bestuur heeft de bevoegdheid slecht onderhouden bouwsels na advies van de werkgroep Tuinzaken of bestuurslid (of -leden) bouwzaken af te keuren. Dat heeft tot gevolg dat de afgekeurde bouwsels afgebroken en verwijderd moeten worden.

h. Aangebrachte clandestiene bouwsels dienen op eerste aanwijzing van het bestuur binnen 14 dagen te worden verwijderd op straffe van royement in welk geval kosten voor verwijdering van onreglementair geplaatste bouwwerken voor rekening van het lid komen.

i. In geen geval mag op het perceel gemetseld worden of beton gestort. Dit geldt ook bij de bouw van huisjes, kassen of andere bouwsels.

2. Huisje

a. Een eenvoudig, voor het merendeel dicht bouwwerk met een breedte van meer dan 150 cm.

a. Plaatsing op het hart van een enkel tuinperceel en achter op het perceel.

b. De afstand tussen de erfafscheiding en het huisje, met inbegrip van overstekende delen als luifels en dakgoten, moet minimaal 60 cm zijn. 

Afmetingen Huisje

c. Oppervlakte maximaal 12 m².

d. Nokhoogte maximum 250 cm.

e. Zijwand hoogte maximum 240 cm.

f. Luifel maximaal diepte 150 cm; breedte gelijk aan huisje.

g. De voorwand mag open zijn. Materialen Huisje

h. Planken van een goede kwaliteit, geen ijzeren-, kunststof- of betonplaten.

i. Zowel horizontaal als verticaal gebruikt.

. Voor dakbedekking, verf etc. mogen alleen duurzame materialen gebruikt worden. Het bestuur kan bij twijfel om advies gevraagd worden.

3. Kas

a. Een constructie die voornamelijk uit glas bestaat en die gebruikt wordt voor het kweken van planten.

b. Plaatsing op het hart van een enkel tuinperceel en achter op het perceel.

c. de afstand tussen de erfafscheiding en de kas, met inbegrip van overstekende delen als luifels en dakgoten, moet minimaal 60 cm zijn. Afmetingen Kas

d. Oppervlakte maximaal 24 m².

e. Nokhoogte maximum 250 cm.

f. Lengte maximum 600 cm.

g. Maximum breedte 400 cm.

Materialen Kas

h. Glas, metaal, hout, allen van goede kwaliteit. Het bestuur kan bij twijfel om advies gevraagd worden.

4. Andere bouwsels en opstallen

a. Dichte, staande kasten met een breedte van minder dan 150 cm worden gezien als gereedschapskast.

b. Constructies met frames en plastic folie of netten boven tuingewassen.

c. Plaatsing achter op het perceel.

d. De afstand tussen de erfafscheiding en het bouwsel, met inbegrip van overstekende delen, moet minimaal 60 cm zijn. Afmetingen andere opstallen

e. Maximum hoogte van 240 cm.

Materialen andere opstallen

f. Plastic folie is toegestaan in de periode van 15 april tot 15 oktober. Hierna moeten deze (met uitzondering van het frame) verwijderd worden. Het bestuur kan bij twijfel om advies gevraagd worden.

4.10. Toegang tuinen

Bestuursleden evenals leden van de werkgroep Tuinzaken hebben toegang tot de tuinen, voor controle op de naleving van de regels uit het Huishoudelijk Reglement.

5. OVERIGE ZAKEN

Waar je op hete zomerdagen de koelte kunt zoeken, waar je een workshop composteren volgt en op sommige dagen als buitenstaander een wandeling over kan maken.

Artikel 5 5.1. Voorschriften voor leden

Het is ieder lid verboden om:

a. greppels te graven door of langs de paden;

b. buiten de tuin afval te werpen, de sloten of paden te verontreinigen;

c. afrasteringen te verbreken of te beschadigen, grenspalen te beschadigen of te verplaatsen;

d. huisdieren op het complex te brengen of te houden;

e. ongevraagd of zonder diens toestemming de tuin van een ander lid te betreden of op enigerlei wijze iets te doen op diens tuin, zonder toestemming;

f. geluidsoverlast te veroorzaken.

g. planten voor geestverruimend gebruik te verbouwen, zoals omschreven in Nederlandse wetgeving;

h. chemisch afval, olie enzovoorts op zijn perceel te houden, te storten of te begraven;

i. kadavers op zijn perceel te houden of te begraven;

j. motorvoertuigen, met of zonder aanhangwagen, op het tuincomplex te rijden zonder toestemming van het bestuur, waarbij overlast aan andere leden en beschadigen van paden en afrastering vermeden dient te worden;

k. motorvoertuigen, aanhangers, caravans enzovoorts te parkeren/stallen op het volkstuincomplex en tuinen en paden te gebruiken voor opslag van goederen, die niets te maken hebben met het gebruik van de tuin;

l. Naald- en/of loofbomen of andere houtachtige gewassen (bamboe beplanting), welke de eigenschap hebben om hoog op te schieten of te woekeren, te planten;

m. op de paden zand of grind te storten of specie aan te maken;

n. op en in de volkstuin te metselen of beton te storten;

o. op of aan de kranen vaste aansluitingen of aftakkingen te maken;

p. op de tuin afval te verbranden; Open vuur, al dan niet in vuurkorven/buitenkachels is op elk perceel verboden met uitzondering van barbecues (conform de landelijke richtlijnen), op voorwaarde dat de barbecues geen rookoverlast geven. Het stoken van een houtkachel in een huisje wordt sterk afgeraden, mede in het kader van duurzaamheid.

q. reclameborden op de tuin te plaatsen zonder toestemming van het bestuur;

r. vangnetten of strikken te plaatsen; klemmen worden pas na overleg met het bestuur geplaatst.

s. generatoren te plaatsen ten behoeve van verlichting, waterpompen, enzovoorts;

t. op het complex aanwezige eigendommen van de vereniging te beschadigen;

u. bomen op of buiten het volkstuinterrein te snoeien of te rooien zonder schriftelijke toestemming van het Bestuur.

5.2. Overlast en schade

a. Het tuinlid zorgt ervoor dat noch door hem/haar noch door zijn/haar partner, gezinsleden en/of vrienden overlast aan de andere leden wordt aangedaan.

b. Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen en aansprakelijk voor de schade die hun kinderen veroorzaken op het complex.

5.3. Opening en verblijf volkstuincomplex

a. Ieder lid houdt de toegangspoort het gehele jaar door gesloten. Zowel na het betreden als het verlaten van het tuincomplex. Met uitzondering van de openingstijden van de kantine.

b. Het verblijf op de tuinen gedurende de nacht is verboden.

5.4. Alarm verenigingsgebouw

De kosten voor het herstel van schade aan het alarm van het verenigingsgebouw zijn voor rekening van de overtreder.