Statuten

Art. 1  Naam en zetel: 

De vereniging draagt de naam “VOLKSTUINVERENIGING GROEN GENNEP”. Zij is gevestigd op de Genneperweg 199 5644 RS te Eindhoven.
 

Art. 2  Doel:    

De vereniging heeft ten doel de bevordering van het volkstuinwezen in het algemeen en het behartigen van de belangen van de tot de vereniging behorende leden in het bijzonder.   
 

Art. 3  Verenigingsjaar: 

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.   
 

Art. 4  Lidmaatschap:

a. Meerderjarige personen worden geaccepteerd om lid te worden van de  vereniging.

b. Het bestuur beslist over toelating tot het lidmaatschap.  

c. Het lidmaatschap is hoogstpersoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar. 

d. Bij overlijden van een lid heeft de partner het recht het lidmaatschap voort te zetten, mits zij daartoe haar (zijn) wens te kennen geeft.

  

Art. 5  Einde van het lidmaatschap:

Het lidmaatschap eindigt:   

a. door overlijden van het lid;

b. opzegging door het lid;   

c. opzegging namens de vereniging;   

d. door royering.    

 

Ad a: zie art. 4 sub d.

Ad b: Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te gebeuren. (zie Huishoudelijk Reglement). Het lidmaatschap eindigt alsdan op de laatste dag van het dan lopende verenigingsjaar waarin het bestuur de opzegging heeft ontvangen.  

Ad c.: Opzegging van het lidmaatschap kan door het bestuur slechts schriftelijk geschieden met opgave van de reden(en). Vanaf het moment waarop het lid de aanzegging heeft ontvangen, is het geschorst. De betrokkene staat dan nog gedurende één maand het recht op beroep bij de Algemene ledenvergadering (vanaf nu te noemen ALV). 

Ad d: Van royering uit het lidmaatschap kan alleen worden gesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

De royering of schorsing geschiedt door het bestuur, dient het bestuur het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en) in kennis te stellen. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van kennisgeving in beroep te gaan bij de ALV. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geroyeerd of geschorst. Het besluit van de ALV tot royering of schorsing zal moeten worden genomen met tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Verder beroep of bezwaar is niet mogelijk.  

 


 

Art. 6  Ereleden en begunstigers.  

a. Ereleden worden bij besluit van de ALV benoemd. Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.  

b. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen. 

Ereleden en begunstigers ontlenen aan hun positie geen rechten. 
 

Art. 7  Jaarlijkse bijdragen.   

a. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contributies van de gewone leden, begunstigers, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere toevallige baten. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.   

b. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de bijdrage te verlenen. 

 

Art. 8  Bestuur.

Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en overige bestuursleden.

a. Alle bestuurders worden ieder in hun functie gekozen zoals omschreven in het huishoudelijk reglement. Zij worden benoemd door de ALV en uit de leden der vereniging. 

b. Het dagelijks bestuur bestaat uit minimaal drie leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Dit noemen wij het dagelijks bestuur.
 

Art. 9  Kandidatuurstelling voor bestuurslidmaatschap.  

a. Kandidaten dienen minimaal 1 jaar lid te zijn van de vereniging.  

b. Uiterlijk acht weken voor de ALV wordt middels een nieuwsbrief en/of vermelding op het prikbord de leden opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor één van de bestuursfuncties, zoals beschreven in het huishoudelijk reglement. Tevens wordt dan ook aangegeven welke bestuursfuncties verkiesbaar zijn. In de nieuwsbrief en vermelding op het prikbord worden de leden ook opgeroepen om agendapunten voor de ALV in te brengen. 

c. De sluitingsdatum voor de kandidatuurstelling is vier weken voor de ALV. 

d. Vanaf vier weken voor de ALV worden de kandidaten voorgesteld op het publicatiebord met een foto en een korte motivatie. 

e. van een kandidaat penningmeester kan een verklaring omtrent het gedrag worden verlangd. 

 

Art. 10  Stemprocedure. 

a. acht weken voor de ALV worden de uitnodigingen verstuurd met de agenda. 

b. elk lid krijgt daarbij één machtiging; dit houdt in dat een lid één ander lid kan machtigen om namens hem/haar een stem uit te brengen. Deze dient ondertekend te zijn met naam en handtekening van het lid dat machtigt. 

c. op de dag van en de dag voorafgaand aan de ALV zelf wordt per lid en of machtiging een genummerd stemformulier uitgegeven. 

d. de stemformulieren worden geteld door een stemcommissie, samengesteld uit twee aanwezige niet verkiesbare leden en de secretaris. Indien de secretaris zelf herkiesbaar is, wordt deze rol door een ander, niet herkiesbaar bestuurslid overgenomen. 

e. indien er geen kandidaten zijn en de huidige bestuursleden hebben aangegeven te gaan voor een volgende termijn, vervallen de verkiezingen en wordt de termijn bij hamerslag verlengd. 

f. een kandidaat moet minimaal 51% van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen om zitting te kunnen nemen in het Bestuur. 

 

Art. 11  Regels voor bestuursleden.

Elk bestuurslid: 

a. Dient zich te conformeren aan genomen bestuursbesluiten. 

b. Brengt bestuursbesluiten pas naar buiten als daartoe overeenstemming is bereikt binnen het bestuur. 

c. Gaat respectvol met de andere (bestuurs-)leden om. 

d. Voert taken die gezamenlijk zijn afgesproken na een vergadering binnen de gestelde termijn uit. 

 

Art. 12  Einde bestuurslidmaatschap, periodiek lidmaatschap en schorsing. 

a. Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af. Het dagelijks bestuur mag niet tegelijk aftreden.   

b. De aftredende is herkiesbaar. 

c. De voorzitter kan maximaal drie termijnen besturen. 

d. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de ALV worden ontslagen of geschorst. Voor een vergaderingsbesluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.  

e. Een bestuurslid, die regels genoemd in art.11 overtreedt kan door het bestuur worden geschorst. Bij schorsing dient het bestuur het betrokken bestuurslid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en) in kennis te stellen. 

De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van kennisgeving in beroep te gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het bestuurslid geschorst. De ALV kan met 2/3 meerderheid van de aanwezige leden zich uitspreken over de herkiesbaarheid van het geschorste bestuurslid.  

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:   

a. door het beëindigen van het lidmaatschap door de vereniging;   

b. door zelf ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.  

 

Art. 13  Bestuursfuncties en besluitvorming van het bestuur. 

a. Het bestuur kan voor alle functies uit zijn of haar midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan tijdelijk meer dan één functie bekleden.   

b. Het huishoudelijk reglement kan niet tussentijds door het bestuur worden aangepast. Het bestuur is verplicht de wijzigingen in de ALV aan de leden ter goedkeuring voor te leggen. 

 

Art. 14  Bestuurstaak en vertegenwoordiging. 

a. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.   

b. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ALV te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 

c. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.  

d. Het bestuur is mits met goedkeuring van de ALV, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.   

e. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de ALV voor besluiten tot:   

1. onverminderd het bepaalde onder d. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijfduizend euro te boven te gaan. De peildatum van dit bedrag is 01-01-2015 met jaarlijkse indexering volgens het CBS. 

2. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;   

3. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;  

4. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;   

5. het aangaan van dadingen;  

6. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;   

7. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.   

f. Onverminderd het in de laatste volzin van lid d bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:    

 

 1.     hetzij door voltallige bestuur;    

      2.     hetzij door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester gezamenlijk.    

 

Art. 15.  Jaarverslag-rekening en verantwoording.

a. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.   

b. Het bestuur brengt op een ALV binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ALV, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.             

c. ALV benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de ALV verslag van haar bevindingen uit.   

d. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.   

e. De taak van de kascommissie kan ten alle tijden door de ALV worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie. 
   

Art. 16  Algemene ledenvergaderingen.
Aan de ALV komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een ALV gehouden. 

In de ALV komen onder meer aan de orde:   

a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in art. 14 met het  verslag van de aldaar bedoelde kascommissie;   

b. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissies voor het volgende verenigingsjaar;  

c. voorziening in eventuele vacatures;   

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de uitnodiging voor de ALV.    

 

Andere ALV worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of twee bestuursleden dit wenselijk oordelen. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een/vijfde van de stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een ALV op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.  

 

Art. 17 Toegang en Stemrecht.

a. Toegang tot de ALV hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. Wel heeft het geschorste lid of bestuurslid het recht tot toegang van die algemene vergadering, waarin zijn schorsing ter sprake komt. 
b. Over toelating van andere dan de in lid a. bedoelde personen beslist de ALV.   

c. Ieder lid van de vereniging m.u.v. geschorste leden en geschorste bestuursleden heeft één stem.   

d. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen. Zie ook art. 10; stemprocedure.  

  

Art. 18 Voorzitterschap-Notulen. 

a. De ALV wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.             

b. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.   
 

Art. 19 Besluitvorming van de algemene ledenvergadering. 

a. Het door de ALV uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.  

b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats. Dit indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.  

c. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten in  de ALV genomen met meerderheid van de 2/3 van de uitgebrachte stemmen.   

d. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.  

e. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid van 51 % heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemming (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel met uitzondering van de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beide is gekozen.    

Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.    

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht, of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij getekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.    

Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de ALV. Zolang in een ALV alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.       
 

Art. 20  Bijeenroepen algemene ledenvergadering.

a. De ALV wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk of per email aan de adressen van de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zestien dagen.   

b. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.    

 

Art. 21  Statutenwijziging. 

a. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een ALV, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld. Zij die de oproeping tot de ALV ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan moeten tenminste twee weken vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 

b. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.  

c. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.   

 

Art. 22  Ontbinding. 

a. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ALV. Het bepaalde in de leden a, b en c van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.   

b. Van het batig saldo zullen eerst alle verschuldigde borgbedragen worden terugbetaald. Van het resterende deel ontvangt eenieder die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid was een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.   

 

Art. 23  Huishoudelijk reglement 

a. De ALV kan een huishoudelijk reglement vaststellen.   

b. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 
     

 

Versie: December 2016       

 

printversie